Obchodní podmínky

1.    Provozovatelem systému je Kutnohorsko.cz, o. p. s., viz sekce Kontakty.
2.    Systém KHvstupenka zajišťuje prodej vstupenek na akce pořádané partnerskými organizacemi.
3.    ZAKOUPENÉ VSTUPENKY JSOU PLATNÉ PO VYTIŠTĚNÍ. Vstupenka předložená v jiné podobě nebude akceptována. Zakoupené vstupenky si zákazník tiskne sám na vlastní tiskárně. Vstupenky má zákazník po zaplacení připraveny po přihlášení do systému KHvstupenka v jeho uživatelské sekci. K vytištění vstupenky musí být zákazník vybaven programem pro čtení souborů PDF (např. Adobe Reader). Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují.
4.    Vstupenky jsou vybaveny identifikačním a čárovým kódem, který bude při vstupu zkontrolován čtecím zařízením a na jeho základě mu bude umožněn vstup. Počet vstupů a  platnost se řídí pravidly pro konkrétní typ vstupenky a je uvedeno u popisu akce i vytištěno na vstupence. Vstup bude povolen pouze na vstupenku, která bude zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude na tuto přihlíženo a na jejím základě nebude umožněn vstup na akci. Kutnohorsko.cz, o. p. s. neodpovídá za zneužití vstupenky, především z důvodu jejího zkopírování. Zákazník je povinen si vstupenku uložit na bezpečném místě a chránit jí proti kopírování.
5.    Vstupenky je možné uhradit platebními kartami. Při platbě kartou budete vyzváni k zadání kontrolního kódu (CVC/CVV), což je třímístný kód uvedený na zadní straně karty na proužku u podpisu. V případě karty 3D Secure budete navíc vyzváni k zadání hesla nebo PINu.
6.    Kutnohorsko.cz, o. p. s. není pořadatelem jednotlivých akcí, na které jsou vstupenky prodávány, a proto žádným způsobem neodpovídá za konání, změnu nebo zrušení akce. Neodpovídá za žádné výlohy zákazníka spojené s konáním, změnou nebo zrušením akcí. Veškeré nároky je třeba uplatnit u pořadatele akce. V případě úplného zrušení akce se postupuje níže uvedeným způsobem.
7.    V  případě úplného zrušení akce bude zákazník co nejdříve pomocí emailu informován. Pokud zákazník již za akci řádně zaplatil, bude mu vstupné vráceno prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem na účet.
8.    Veškeré dotazy a případné reklamace je třeba doručit bez zbytečného odkladu na adresu uvedenou v Kontaktech.
9.    Změna programu vyhrazena.
10.  Zákazník je seznámen s ochranou osobních údajů a souhlasí s nimi.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jak jsou data chráněna?
Systém KH Vstupenka využívá služeb produktů PayU. Veškerý přenos dat mezi  internetovým obchodem nebo e-shopovou platformou a jednotlivými platebními kanály je zabezpečen SSL protokolem (Secure Sockets Layer).

Platební brána PayU je licencována Českou národní bankou
Platební brána PayU je provozována na základě licence  pro poskytování platebních služeb, udělené Českou národní bankou a podléhá tedy stanovené kontrole České národní banky.

3D Secure
Pro transakce uskutečněné platebními kartami PayU plně podporuje řešení 3D Secure. To je vyvinuté v souladu se směrnicemi kartových asociací VISA a MasterCard. Jedná se o mezinárodně standardizovaný proces pro zpracování plateb pomocí platebních karet na internetu.  3D Secure zabezpečuje, že se citlivá data z platebních karet nedostanou k nikomu jinému než certifikovaným subjektům – banky, autorizační centrum. 3D Secure tak maximálně zvyšuje zabezpečení transakcí.

Jaké osobní údaje jsou uchovávány?
Z bezpečnostních důvodů jsou ukládány pouze základní údaje o zákaznících, a to jméno, příjmení, telefon, email, příp. adresa. Jiné údaje nejsou ukládány.

Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou užívány pouze pro účely systému KHvstupenka a nebudou bez výslovného souhlasu poskytnuty třetím stranám. Pokud budete souhlasit s poskytnutím kontaktních informací (při registraci nebo při nastavení), budou tyto poskytnuty pouze partnerské organizaci, u které provedete rezervaci nebo prodej, a to pouze za účelem obchodních sdělení. Tento souhlas můžete kdykoli v nastavení povolit nebo zrušit.

V Kutné Hoře dne 1. června 2013OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ E-SHOPU WWW.KHVSTUPENKY.CZ

1.    Společnost Kutnohorsko.cz, o.p.s., se sídlem V Zátiší 437, 284 03 Kutná Hora, IČ 26564921, zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1461 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
-    jméno, příjmení
-    e-mailovou adresu

2.    a) Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
b) Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
c) Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3.    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovává také provozovatel platebního systému PayU.cz. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4.    Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@oskutnohorsko.cz.

5.    a) Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.kutnohorskeleto.cz, popř. www.khvstupenky.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
- základní funkčnosti webových stránek.
b) Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
c) Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
d) Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
e) Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-    zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
-    vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
-    na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
-    požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
-    na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Kutnohorsko.cz, o.p.s., se sídlem V Zátiší 437, 284 03 Kutná Hora, IČ 26564921, zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1461 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
-    jméno a příjmení;
-    emailovou adresu.

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zřízení a administrace uživatelského účtu.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:
a) zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.
b) nabídnutí pohodlnějšího nakupování.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@oskutnohorsko.cz.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-    vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,
-    požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
-    vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
-    u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
-    nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
-    požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
-    na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Kutné Hoře dne 1. června 2018
v košíku 0,– Kč